Łódź Górna, ul. Piękna 73 42 648-28-00 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 13 +48 664 648 210 Pn - Pt: 08:00 - 20:00; Sb: 8.00 -14.00/

Informacja dla pacjenta

INFORMACJA DLA PACJENTA NZOZ „DENTICO” Przychodnia stomatologiczna J.Szczęsna, M.Kozłowska s.c.
(93-558) Łódź, ul. Piękna 73

Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

NZOZ „DENTICO” Przychodnia stomatologiczna J.Szczęsna, M.Kozłowska s.c. informuje pacjenta:
Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ „DENTICO” Przychodnia stomatologiczna J.Szczęsna, M.Kozłowska s.c. (93-558) Łódź, ul. Piękna 73 zwanym dalej DENTICO e-mail: denticostom@op.pl, numer telefonu 42 648-28-00/533-482 800 wpisana
do wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP: 7292636055 REGON: 100449122

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który pozostaje do dyspozycji pod adresem inspektor@solvcare.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,
w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych, również drogą elektroniczną, świadczeniem usługi dostępu do prowadzonego systemu on-line. Dane będą również przetwarzane w celu prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, podejmowanymi działaniami marketingowymi, nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy; nawiązanymi relacjami handlowymi.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej,
w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy
z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty trzecie, jedynie wówczas, gdy będzie ku temu istniała odpowiednia podstawa prawna. Będą to organy państwowe, Partnerzy działający na zlecenie DENTICO, np. współpracujący z nami lekarze aby w naszym imieniu mogli wykonać czynności lecznicze dla Państwa; Narodowy Fundusz Zdrowia, o ile dane te będą konieczne dla wykonania świadczenia w ramach NFZ. Dane osobowe mogą być również przekazywane współpracującym
z nami firmami informatycznymi odpowiedzialnymi za prawidłowe działanie systemu informatycznego w DENTICO.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Administrator będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, polegające na weryfikacji danych osobowych pod kątem wieku, płci, rodzaju schorzenia, co pozwala na automatyczne przypisanie danego pacjenta do konkretnego lekarza z właściwa specjalizacją, w celu usprawnienia obsługi klientów w rejestracji online.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. a.      dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. b.      dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu,
3. c.       zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
4. d.      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
5. e.      dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.[5]

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej wynika wprost z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Administrator powinien przestrzegać tych terminów zarówno
w zakresie dokumentacji papierowej, jak i wszelkich danych pacjenta, które są przetwarzane w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 powyższej ustawy, po upływie wskazanych okresów Administrator powinien zniszczyć dokumentację (usunąć dane w formie elektronicznej) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.